Återbetalnings- och returpolicy

Allmänt 

Dessa villkor (”Villkoren”) utgör en del av det hyresavtal som träffats i samband med en bokning (”Hyresavtalet”). Om inget annat anges ska de definitioner som används i Hyresavtalet även tillämpas för Villkoren.  

Villkoren gäller för hyra av båt inom Sverige. 

Båtens användning 

Du får använda båten för normalt brukande inom Sverige och Danmark. Om du önskar använda båten utanför Sverige och Danmark ska detta ske endast efter vårt skriftliga godkännande. Din rätt att disponera över båten enligt Villkoren upphör omedelbart om du utan vårt skriftliga tillstånd försöker föra ut båten ur Sverige eller Danmark. Detta innebär att polis/tull eller annan som handlar i vårt intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla båten. Du är ansvarig för, och ska hålla oss skadelösa från, samtliga kostnader som vi kan drabbas av om du eller din ställföreträdare olovligen fört, eller försökt föra, ut båten ur Sverige eller annat Danmark som vi skriftligen har godkänt. 

Om du har fört ut båten ur Sverige eller Danmark har vi också rätt att ta ut ett utlandstillägg om SEK 3000 per hyrestillfälle. 

Vi har rätt att besiktiga båten under Hyrestiden om vi har skälig anledning att anta att ägande­rätten sätts i fara eller att det föreligger betydande risk för värdeminskning, utöver vad som följer av ett normalt brukande. 

Du får inte använda båten till att frakta djur (utan att vi uttryckligen har gett vårt tillstånd till detta). 

Oavsett om extra förare har godkänts och lagts till i Hyresavtalet är det du som hyrestagare som ansvarar för att den som kör båten är behörig att framföra den. 

Hyra, betalning och dröjsmål med betalning 

Priset för hyra av båten anges i Bokningsbekräftelsen som du tar del av i samband med bokningen. Du ansvarar för att hyran erläggs. Om du vid bokningstillfället har angivit att hyran ska betalas av någon annan, t.ex. faktureras juridisk person, ansvarar du genom din bokning solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. Vi har också rätt att efterdebitera dig för kostnader hänförliga till hyran av båten.  

Vid hämtning av båten reserverar vi alltid ett belopp på ditt betal­- eller kreditkort som är åtmins­tone lika stor som de uppskattade kostnader som visas i Bokningsbekräftelsen. Vi har rätt att göra en större reservation/auktorisation om vi av någon anledning bedömer att det är nödvändigt. 

Genom att godkänna villkoren för hyresavtalet, tillåter hyrestagaren ägaren av båten att debit­era det betal­, eller kreditkort som användes för bokningen och/eller vid uthämtning av båten, att ägaren kan debitera hyrestagarens betal­-  eller kreditkort eller deposition för alla belopp och av­ gifter hyrestagaren är ansvarig för enligt hyresavtalet samt att alla avgifter tas ut utan föregående meddelande. Vid skada debiteras självrisken till den angivna betalningsmetoden, och hyrestagaren är ansvarig för att kräva ersättning från sin eget försäkringsbolag i de fall hyrestagaren är för­säkrad via någon annan. 

Om du inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt påminnelseavgift om SEK 50 inkl. moms. 

När du gör en bokning hos oss har du normalt 14 dagars ångerrätt där du kan meddela oss att du ångrar köpet och därefter kan kancellera din bokning. Ångerrätten gäller från den dag du tar emot bokningsbekräftelse men maximalt 24 timmar före det att bokningen börjar gälla. Om tidsfristen löper ut på lördag eller annan allmän helgdag (och julafton och nyårsafton) förlängs tidsfristen till därpå följande vardag. 

Hävning till vid försenad eller utebliven leverans 

Vi ska tillhandahålla båten vid avtalad tidpunkt. Om vi inte kan uppfylla detta är du berättigad till nedsättning av hyran med ett belopp motsvarande dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva Hyresavtalet. Du äger inte rätt att häva avtalet om vi genast och utan märkbar olägenhet för dig erbjuder annat godtagbart fordon. 

Serviceinspektioner 

Du ska iaktta och följa båtens varningssystem samt meddela oss om eventuella fel. Vid avslutad hyra ska båtens mätarställning rapporteras oss via ett foto. 

Vårt ansvar vid driftstopp eller skada 

Vi ansvarar för att båten är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om det under Hyrestiden på grund av båtens kondition uppkommer fel eller driftstopp är du berättigad till nedsättning av hyran eller, om detta är av väsentlig betydelse för dig, häva Hyresavtalet. Hyresavtalet får dock inte hävas om vi utan oskäligt dröjsmål efter det att vi underrättats om felet låter reparera båten eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och du inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. 

Uppkommer driftstopp beroende på trafik­ vilket omöjliggör fortsatt färd eller om båten stjäls ska Hyresavtalet hävas efter det att du har kontaktat oss. Vid stöld krävs även att du har gjort en polisanmälan. 

Upptankningsavgift 

Om du väljer att lämna tillbaka båten utan att fylla upp tanken eller ladda upp elmotorns batteri till minst 80% kapacitet har vi rätt att ta ut en avgift. Upptankningsavgiften varierar beroende på var i landet återlämning sker och slutlig information om den tillämpliga avgiften kommer att lämnas i samband med upphämtningen. 

Administrationsavgift

Om du inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka du svarar enligt Hyresavtalet, och vi i egenskap av båtens ägare tvingas betala dem, har vi rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera dig en expeditionskostnad om SEK 500 inkl. moms för varje ärende. En administrationsavgift om SEK 500 inkl. moms debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse. 

Ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av båten 

Du ansvarar och ska ersätta oss för skada som uppkommer på båten under Hyrestiden med de begränsningar som följer av denna punkt. Med skada avses dels förlust av båten, dels alla skador som uppstår på båten under Hyrestiden. Normalt slitage eller brister i båten utgör inte skada. 

Ditt ansvar är strikt, men du behöver inte ersätta oss för en skada om en identifierad motpart eller dennes försäkring ersätter oss för skadan. I övriga fall är självrisken 10 000 kronor inklusive moms. 

Om du hyr båten som konsument, dvs för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverk­samhet, så ansvarar du inte för skada på båten om du kan visa att skadan inte uppkom på grund av din oaktsamhet. 

Vår hävningsrätt m.m. 

Utöver vad som anges i Hyresavtalet har vi rätt att häva Hyresavtalet om: 

  1. (a)  Du inte fullgör dina betalningsåtaganden gentemot oss och inte betalar inom skälig tid efter det att vi påmint dig om detta, 
  2. (b)  Det kreditkort du har angivit i samband med bokningen eller upphämtningen upphör att gälla, 
  3. (c)  Du i övrigt åsidosätter bestämmelse i Hyresavtalet, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för oss. 

Ägare

Marina One drivs och ägs av: 

Naviportans Scandinavia AB
Geijersgatan 11
216 18 Limhamn 

Tfn 0708-119898
e-mail: info@marinaone.se

Organisationsnummer 559186-0936 
Momsregistreringsnummer SE 55918609365

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor.